Embassy in China

阿根廷使馆领事处:联系方式

Updated date: 27/03/2017

地址:

北京市朝阳区新东路1号,塔园外交公寓3号楼1层12室,100600.

对外接待时间: 周一到周五,8:30 -12:30 , 13:30 -15:30.

 

关于签证邮箱: consuladoechin@mrecic.gov.ar

关于阿根廷公民的手续邮箱: tramites.argentinos.beijing@mrecic.gov.ar

 

电话: (+86-010) 8532-3921.

传真: (+86-010) 8532-3921 - 28.

 

重要提示:您可以拨打值班电话联系我们,但仅限于紧急情况或紧急领事事宜(阿根廷公民在事故中严重受伤或死亡; 证件丢失或被盗并且需要立即旅行的情况下,需要提供相应的机票证明),此电话不受理签证事宜。

值班电话: (+86) 134-3995-0030 (español - 西班牙语)

                  (+86) 152-10124623 (chino - 中文)